Хладилници

Основни съставни части на домашния хладилник


  • Кондензатор
  • Изпарител
  • Компресор
  • Филтър дехидратор
  • Капилярна тръбичка
  • Термостат

condenserКондензатор - основен топлообменен апарат, в който прегретите пари на хладилният агент, постъпващи от компресора, се охлаждат изобарно до температура на насищане, като отдават топлина на околната среда (вода или въздух или и на двете), а след това при постоянна температура и налягане се втечняват.

 

 

 

evaporatorИзпарител - топлообменен апарат, в който течният хладилен агент се подава с понижени параметри - налягане и температура на кипене, по-ниска от температурата на охлажданата среда.При тези условия топлината на охлажданата среда преминава към хладилния агент и го довежда до състояние на кипене.

 

 

 

compressorКомпресор - компресорът е една от най-сложните части на хладилната машина. Той засмуква парите на хладилния агент и ги изтласква към кондензатора. Работи в затворен цикъл с останалите елементи на хладилната машина и затова неговият работен режим се влияе от условията на топлообмена в тях.Компресорът трябва да има високи технически и икономически показатели, т.е. надеждност и дълготрайност при експлоатация.Компресорите са различни по вид като най-разпространените са буталните.

 

Филтър дехидратор - тяхното предназначение е да задържат различни механични частици и да обезводнят (дехидратират) течния хладилен агент, като абсорбират съдържащата се в него влага.

Капилярна тръбичка - това е тръбичка с намалено сечение намираща се между кондензатора и изпарителя.Преминавайки през нея хладилния агент се дроселира (понижава налягането си).Нейните дължина и диаметър зависят от вида на хладилното изделие.

Термостат - уред за регулиране на температурата. Те автоматично включват или изключват хладилната машина в зависимост от температурата на охлаждания обект.

Свържете се с нас

За Контакти:

Сл. тел: 02/8231080

тел: 0888 960 512

Email: serviz@hladilnici.info