Хладилници

Хладилни агенти (фреони)


ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ. Веществата, който извършват обратния кръгов процес в хладилната машина се наричат работни тела или хладилни агенти.
Хладилен агент може да бъде всяко вещество, което при изпаряване поглъща топлина от друго вещество или тяло.В цикъла на хладилна машина хладилният агент е работно вещество, което последователно кипи и след това кондензира.Тези два процеса се характеризират с поглъщане и отдаване на топлина. Досега не са открити универсални хладилни агенти, който да удовлетворяват всички изисквания.
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ХЛАДИЛНИТЕ АГЕНТИ. Развитието на хладилните машини получава голям тласък с въвеждането на основни работни вещества: амоняк, серен двуокис (1874 г.), метилхларид (1878 г.) и въглероден двуокис (1881 г.), които с право се наричат класически хладилни агенти, тъй като до 1930 г. са намирали изключително широко приложение. В наши дни тези вещества с изключение на амонякът не се използват в хладилната техника.

Фреони - През 1930 г. в практиката започват да навлизат нови хладилни агенти, наречени фреони, които представляват халогенни производни на наситени въглеводороди, получени по изкуствен път чрез заместване на водородни атоми с флуор, хлор или бром.

В наши дни учените посочват фреоните като основна причина за разрушаване на озоновия слой и глобалното затопляне. Днес голяма част от широко използваните до скоро фреони вече са спряни от производство и биват замествани с други.Верни на идеята за опазване на земното кълбо от европейския съюз постоянно влагат средства за откриване и разработване на нови екологично чисти заместители на вредните фреони.

Свържете се с нас

За Контакти:

Сл. тел: 02/8231080

тел: 0888 960 512

Email: serviz@hladilnici.info